باغبانی و فضای سبز

  1. آموزش کاشت و داشت و برداشت درختان میوه
  2. آموزش کوددهی و تغذیه درختان
  3. نحوه سمپاشی درختان و کنترل آفات و بیماری ها
  4. هرس و تربیت گیاه